KOMMENDE SOLKRAFT: På dette 350 mål store arealet skal grunneier Leif Gunnar Fevang og nabo, Thorbjørn Hem, satse på grønn energi. Her skal det bygges et bakkemontert solkraftverk som vil produsere rundt 25 millioner kilowattimer ren kraft per år. Foto: Tun Byrå

Nyheter

Sikrer gårdsøkonomien for neste generasjon

30/05/2023

For bonde Leif Gunnar Fevang er det viktig å sikre gårdens økonomi for barna som en dag skal ta over. Nå har han inngått avtale med energiselskapet Hafslund Magnora Sol om å bygge en bakkemontert solcellepark på 350 mål.

– Gården trenger flere bein å stå på, sier gårdbruker og grunneier Leif Gunnar Fevang. Denne avtalen vil gi oss faste leieinntekter de neste 45 årene. Det er viktig å sikre gårdens inntekter for at barna mine en gang skal kunne ta over, sier han.

I dag skinner ikke solen over den vakre prestegården i Andebu, men så er det heller ikke i vintermånedene de 40 000 bakkemonterte solcellepanelene kommer til å samle mest energi. Gjennom årets solfylte måneder har Hafslund Magnora Sol beregnet at kraftverket skal bidra til hele 26 GWh fornybar energi.

– Det er mye strøm! Faktisk er det nok strøm til å dekke energibehovet til alle husstander i Andebu og vel så det, sier Knut Bråten. Han er forretningsutvikler i det nyetablerte energiselskapet Hafslund Magnora Sol.

På befaring: Grunneier Leif Gunnar Fevang og Knut Bråten fra Hafslund Magnora Sol på befaring på området der den nye solkraftparken skal bygges. Foto: Tun Byrå

Økonomisk trygghet

På gården har Leif Gunnar Fevang og kona, Gunvor Hoel, rundt 65 ammekyr og nesten 200 storfe i tillegg til kyllingproduksjon, vedproduksjon, 1 000 mål korn og 400 mål gras.

– Vi har nok å drive med, ler bonden, og legger til at han alltid finner nye ideer for å utnytte gårdens ressurser. Det var også grunnen til at de valgte å tenke nytt om arealet som tidligere ble brukt til skog og vedproduksjon.

– Det er ikke noe tvil om at det er mer lønnsomt for oss å bruke det tiltenkte arealet til energiproduksjon enn å fortsette med å plante skog der, slår Fevang fast.

DRIFTIG BONDE: Leif Gunnar Fevang driver med både ammekyr og storfe på gården i Andebu. Foto: Tun Byrå

“Denne avtalen vil gi oss faste leieinntekter de neste 45 årene. Det er viktig å sikre gårdens inntekter for at barna mine en gang skal kunne ta over.”

-Leif Gunnar Fevang, Gårdbruker og grunneier

Fast leieinntekt i 45 år

Det var nå på nyåret at Fevang og naboen, Thorbjørn Hem, inngikk avtale med energiselskapet Hafslund Magnora Sol om å bygge et 350 dekar stort bakkemontert solkraftverk.

– Avtalen gir oss en fast leieinntekt per dekar og en prosentvis omsetning av den produserte kraften. Det vil si at vi i praksis deler inntektene med Hafslund Magnora Sol, så det er en god avtale for oss, sier Fevang, og legger til at avtalen indeksreguleres årlig.

Knut Bråten og Hafslund Magnora Sol ser et stort potensial for solparker i Norge, og ønsker nå å komme i kontakt med flere grunneiere som sitter på godt egnet areal.

Han forklarer at kraftverket vil bestå av ca 40 000 bakkemonterte solcellepaneler. De vil være ca 3-4 meter høye og monteres slik at de står vendt mot sør for å fange mest mulig sol.

– Dette er et eksempel på et godt egnet område. Det er få folk som bor her, relativt lite ferdsel, og det er også begrenset hva arealet ellers kunne brukes til, sier Bråten.

– Planen er å tilrettelegge området, slik at turstier, skiløyper og vegetasjonen rundt og gjennom solparken opprettholdes, sier Bråten.

Dialog med naboer og kommune

– Det er viktig for oss å ha tett dialog med naboer, kommune og alle berørte, slik at folk vet hva som foregår, sier Bråten. Deretter er konsekvensutredning, befaring av området og eventuelle feltstudier neste steg i prosessen. Så skal solkraftverket tegnes og detaljprosjekteres slik at de etter hvert kan sende en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

– Hvis absolutt alt går etter planen, tar dette omkring to år. Legger vi til ett år, har vi en realistisk tidslinje. Solkraft går mye raskere å bygge enn andre energikilder. Dette kraftverket vil altså mest sannsynlig kunne produsere energi allerede fra våren 2026, sier han. 

En solpark har en levetid på rundt 40 år. Når tiden er inne for å ta ned anlegget er det fullt mulig å tilbakeføre området til sitt opprinnelige bruk. 

– En fordel med solkraft er at tiltaket er nærmest hundre prosent reversibelt. I motsetning til eksempelvis hyttefelt og industriområder, kan vi ta ned parken og forlate området uten at noen ser at vi har vært der, forklarer Bråten. 

Bråten er åpen om at det alltid vil være en viss motstand mot bygging av kraftverk. Han viser til at det generelt i befolkningen er mindre motstand mot solcellekraft enn for eksempel vindkraft. 

– All produksjon av fornybar kraft medfører naturinngrep, og det vil alltid være noen mennesker som blir berørt. Derfor er det viktig å ha grundige utredninger og gode lokale prosesser, sier han.

Hafslund Magnora Sol

 • Hafslund Magnora Sol utvikler storskala solparker i Norge

 • Samler ledende kompetanse innen solkraft, konsesjonsprosesser og utvikling av store fornybarprosjekter i tett samarbeid med lokalsamfunn og næringsliv

 • Eies 40% av Hafslund AS, 40% av Magnora ASA og 20% av Helios Nordic Energy AB

 • Hafslund, eid 100% av Oslo kommune, er Norges nest største vannkraftprodusent med 81 kraftverk og drift på 21 TWh.

 • Magnora er et selskap som investerer i og utvikler fornybar energi og jobber med utvikling av solkraft i både Sverige, Storbritannia og Sør-Afrika, i tillegg til Norge.

 • Helios er Sveriges største tidligfase solkraftutvikler med over 100 prosjekter i en portefølje bestående av 5,400 MW solkraftprosjekt.

Vil øke norsk kraftproduksjon

– Vår ambisjon er å øke den norske kraftproduksjonen betydelig. Grunnen til at vi utvikler solkraftverk er at vi ønsker å bidra med produksjon av fornybar energi som fortrenger fossil energi, noe som vil bidra til å redusere den globale oppvarmingen, sier Bråten.

Han forklarer at i motsetning til vind, har sol den fordelen at det ikke bråker og solcellene gir mindre visuell påvirkning. Det er mulig å tilrettelegge disse parkene med beplantning rundt, slik at de blir minst mulig sjenerende for folk.

Bråten understreker at Hafslund Magnora Sol ikke har noen intensjon om å bygge kraftverk på matjord og andre produktive arealer.

– Kortreist mat er en viktig bidragsyter til å nå klimamålene, så da ville det blitt helt feil for oss å bruke dyrkbar mark til energiformål, sier Bråten.

Vil bidra til produksjon av grønn energi

– Når du har en tilgjengelig flate som dette, så er det jo fint å kunne bidra med solcelleenergi inn i det grønne skiftet, sier Fevang.

Nå håper han å kunne inspirere andre bønder til å tenke innovativt.

– Det som blir produsert her er jo et reelt bidrag til mer ren energi. Det er summen av å sikre gårdens inntekter og å bidra til fornybar energi som gjorde at vi gikk for dette, sier bonden.

Planen nå er at Prestegårdskogen Solkraftverk skal stå klart og kunne produsere energi i løpet av 2026.

– Vi må alltid se etter nye muligheter og utnytte de ressursene vi har tilgjengelig. Man må være litt i forkant, skal en klare seg i dette yrket, sier Fevang.

Storskala solcelleparker

Visste du at…

 • Solcelleparker produserer fornybar energi som bidrar til lavere klimagassutslipp, økt forsyningssikkerhet og lavere strømpriser til folk og industri

 • Har en positiv effekt på det norske kraftsystemet, siden vi kan produsere strøm når det er tørt og vindstille

 • Sikrer grunneiere og lokalsamfunn forutsigbare inntekter over tid

 • Har lav visuell påvirkning sammenlignet med andre energiformer

 • Kan med god planlegging bygges på en skånsom og bærekraftig måte

 • Det er ingen støy fra solcelleparken

Kontakt

Bjørn Drangsholt
bd@magnoraasa.com
+47 90 93 91 47

Knut Bråten
knut.braten@hafslund.no
+47 91 55 87 97

Postadresse

Hafslund Magnora Sol AS
Karenslyst Allé 6
0277 OSLO